English (En)| Cymraeg (Cy)
Adecco

Swyddog y Cyfrifiad

Caerliwelydd, Ceredigion, Hackney a Tower Hamlets

£14.44 yr awr yn Llundain ac £11.00 yr awr yng Nghaerliwelydd a Cheredigion

Gwneud cais

Disgrifiad Swydd

Rhwng 10 a 37 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, rhwng 9am ac 8pm ac ar ddydd Sul a gwyliau banc rhwng 10am a 4pm. 60% o'r oriau i'w gweithio gyda'r nos (rhwng 4pm ac 8pm) ac ar benwythnosau.

Fel swyddog y cyfrifiad, chi fydd ein prif bwynt cyswllt â'r cyhoedd. Bydd gennych rôl bwysig yn ymweld â chartrefi a siarad â phreswylwyr, gan eu hannog a'u helpu i lenwi eu holiaduron ar lein.

Efallai y bydd angen i chi ymweld â chartrefi sawl gwaith i wneud gwaith dilynol os nad ydynt wedi cwblhau eu holiaduron. Gall sicrhau nifer fawr o ymatebion fod yn heriol ac mae'r ymweliadau yn hanfodol i'n helpu i lwyddo i wneud hyn.

Byddwch yn gweithio fel rhan o dîm o swyddogion a byddwch yn adrodd i'ch cydgysylltydd yn rheolaidd. Byddwch yn gweithio ar eich pen eich hun y rhan fwyaf o'r amser a byddwch ar eich traed ac allan yn y gymuned leol am y rhan fwyaf o'ch diwrnod gwaith. Byddwch yn gweithio 60% o'ch oriau gyda'r nos ac ar benwythnosau. Bydd y 40% arall o'ch oriau yn gymysgedd o amseroedd yn y bore a'r prynhawn.

Byddwn yn darparu'r pecyn technegol sydd ei angen arnoch i wneud eich gwaith.

Prif gyfrifoldebau

Bydd y rhain yn cynnwys:

 • Sicrhau cyfrinachedd a diogelwch gwybodaeth bob amser
 • Ymgyfarwyddo â'r ardaloedd lle byddwch yn cynnal ymweliadau
 • Cysylltu â phreswylwyr yn eu cyfeiriadau cartref i'w hannog i gymryd rhan yn y cyfrifiad. Bydd angen i chi roi tawelwch meddwl i bobl sy'n poeni am lenwi'r holiadur ar lein a cheisio darbwyllo'r rhai nad ydynt am ei gwblhau
 • Cofnodi canlyniadau eich gwaith ar ffôn symudol (neu ar ddogfennau papur yn ôl y gofyn)
 • Cwrdd â'ch rheolwr i nodi cynnydd a rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf iddo
 • Cwblhau'r holl waith o fewn y terfynau amser gofynnol ac i'r safon ofynnol
 • Cyflwyno eich hawliadau cyflog a threuliau yn brydlon a darparu derbynebau
 • Cydymffurfio â holl bolisïau pobl, diogelwch, ac iechyd a diogelwch SYG
 • Cymryd rhan mewn gweithgareddau gwerthuso megis ôl-drafodaethau ac arolygon gwerthuso

Sgiliau a phrofiad hanfodol

Bydd angen i chi:

 • Feddu ar sgiliau cyfathrebu Saesneg hyfedr ar lafar ac yn ysgrifenedig a bod yn hyderus wrth ddelio â'r cyhoedd a'r gymuned leol
 • Bod yn drefnus a gallu trefnu terfynau amser penodol a gweithio o fewn y terfynau hynny
 • Bod yn hyderus wrth weithio'n annibynnol neu fel rhan o dîm a defnyddio menter
 • Gallu deall cyfarwyddiadau ysgrifenedig manwl a'u dilyn yn gywir
 • Gallu defnyddio ffôn symudol
 • Gallu darbwyllo pobl a dylanwadu arnynt
 • Ymddwyn yn broffesiynol mewn sefyllfaoedd heriol
 • Gallu cyfaddawdu a negodi'n effeithiol i gael y canlyniadau sy'n ofynnol
 • Meddu ar sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog, gan gynnwys siarad ag aelodau o'r cyhoedd
 • Meddu ar hunangymhelliant a gwydnwch

Prif ofynion

Bydd angen i chi:

 • Gael hyfforddiant fel sydd ei angen er mwyn meithrin y cymwyseddau a'r sgiliau angenrheidiol ar gyfer y rôl
 • Gallu teithio ledled eich ardal er mwyn cyflawni eich dyletswyddau (byddwch yn treulio llawer o'ch amser yn teithio o un cyfeiriad i'r nesaf)
 • Gallu teithio pellteroedd hir
 • Bod ar gael i weithio eich oriau cytundebol gan gynnwys 60% gyda'r nos ac ar benwythnosau
 • Gallu defnyddio ffôn clyfar (caiff hwn ei ddarparu)
 • Gallu derbyn a gwirio cyflenwadau a'u storio'n ddiogel
 • Bod ar gael rhwng
  • 30 Medi 2019 a 14 Tachwedd 2019, neu
  • 14 Hydref 2019 a 14 Tachwedd 2019, neu
  • 21 Hydref 2019 a 14 Tachwedd 2019

Ar gyfer rolau yng Ngheredigion, bydd angen bod gennych drwydded yrru lawn a chyfredol y DU a'r defnydd o gerbyd modur (sydd wedi'i yswirio at ddefnydd busnes) – cewch lwfans milltiroedd. Ar gyfer rolau ym mhob lleoliad arall, byddai hyn yn fanteisiol ond nid yw’n ofynnol.