English (En)| Cymraeg (Cy)
Adecco

Swyddog Cymorth Gweithrediadau Ardal Arolwg Cwmpas y Cyfrifiad

Yn Llundain, i gwmpasu ardaloedd yr ymarfer

£14.44 yr awr yn Llundain

Gwneud cais

Disgrifiad Swydd

37 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn rhwng 9am ac 8.30pm ac ar ddydd Sul a gwyliau banc rhwng 10am a 4pm.

Arolwg cwmpas y cyfrifiad (ACC)

ACC fydd y ffynhonnell data allweddol ar gyfer asesu pa mor dda y caiff pobl a chartrefi eu cyfrif yng Nghyfrifiad 2021. Gwneir hyn drwy restru pob eiddo mewn ardal a ddewiswyd ac yna gyfweld â'r holl breswylwyr yn yr eiddo hwnnw. Caiff ei gynnal yn union ar ôl y cyfrifiad ac mae'r arolwg yn cynnwys rhai o gwestiynau'r cyfrifiad. Defnyddir canlyniadau'r arolwg i lunio canlyniadau'r cyfrifiad.

Fel swyddog cymorth gweithrediadau ardal arolwg cwmpas y cyfrifiad, byddwch yn bennaf cyfrifol am roi cymorth i reolwr ardal arolwg cwmpas y cyfrifiad. Mae hyn yn cynnwys trefnu cyfarfodydd, gwneud nodiadau a chyfathrebu ag amrywiaeth o randdeiliaid, megis cyflogeion SYG ac awdurdodau lleol.

Bydd hefyd angen i chi fonitro patrymau gwaith rheolwr tîm arolwg cwmpas y cyfrifiad a pharatoi adroddiadau. Byddwch yn cael hyfforddiant cychwynnol ar waith ACC, yn ogystal â chymorth parhaus yn eich rôl. Byddwn yn rhoi hyfforddiant i chi ar waith ACC, yn ogystal â hyfforddiant yn y swydd.

Byddwch yn atebol yn uniongyrchol i'ch rheolwr ardal ACC. 

Prif gyfrifoldebau

Bydd y rhain yn cynnwys:

 • Trefnu a dosbarthu cyflenwadau
 • Trefnu a mynychu cyfarfodydd o bryd i'w gilydd a gwneud nodiadau
 • Tasgau gweinyddol i sicrhau y caiff llwythi gwaith eu rheoli yn effeithiol
 • Cymryd negeseuon i gyflenwi ar ran y rheolwr ardal arolwg cwmpas y cyfrifiad pan na fydd ar gael, ac uwchgyfeirio'r negeseuon hyn at y cysylltiadau perthnasol
 • Helpu gyda'r gwaith o gadarnhau lleoliadau cyfarfod a drefnwyd ymlaen llaw a threfnu lleoliadau cyfarfod ychwanegol yn ôl yr angen
 • Gweithredu fel tyst neu wneud nodiadau mewn unrhyw gyfarfodydd adnoddau dynol ffurfiol
 • Cydymffurfio â phob un o bolisïau neu weithdrefnau perthnasol SYG
 • Cael ceisiadau am staff newydd gan reolwyr tîm arolwg cwmpas y cyfrifiad a'u rhannu â'r darparwr recriwtio
 • Cadw cofnodion o ddigwyddiadau, megis damweiniau ac anafiadau, sy'n digwydd yn y maes
 • Dirprwyo neu gyflenwi ar ran cydweithwyr yn ôl y gofyn
 • Unrhyw ddyletswyddau ad hoc eraill

Sgiliau a phrofiad hanfodol

Bydd angen i chi:

 • Feddu ar sgiliau cyfathrebu Saesneg hyfedr ar lafar ac yn ysgrifenedig a bod yn hyderus wrth ddelio â staff, y cyhoedd a'r gymuned leol
 • Meddu ar sgiliau cyfathrebu ardderchog (wyneb yn wyneb, dros y ffôn a thrwy e-bost)
 • Meddu ar sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog
 • Bod yn drefnus a gallu gweithio o fewn terfynau amser penodol
 • Meddu ar sgiliau TG o safon dda gan gynnwys profiad o ddefnyddio amrywiaeth o feddalwedd, llunio adroddiadau, cyfathrebu ag eraill a datrys problemau TG sylfaenol
 • Dod yn hyderus wrth weithio ar eich pen eich hun

Rhinweddau a sgiliau dymunol

Mae hefyd yn ddymunol eich bod:

 • Yn gallu cyfathrebu mewn ieithoedd (gan gynnwys iaith arwyddion) yn ogystal â Saesneg

Gofynion pwysig

Bydd angen i chi:

 • Fod ar gael yn ystod cyfnod gweithredol ACC – cyfyngir ar wyliau yn ystod y cyfnod hwn
 • Bod ar gael i fynd i sesiwn sefydlu ar ddiwrnod cyntaf eich cyflogaeth
 • Gallu defnyddio ffôn symudol a gliniadur a bod â mynediad i'r rhyngrwyd yn eich cartref
 • Cael hyfforddiant fel sydd ei angen er mwyn meithrin y cymwyseddau a'r sgiliau angenrheidiol ar gyfer y rôl
 • Bod yn barod i ddefnyddio'ch cartref fel swyddfa (bydd hefyd angen i chi roi gwybod i'ch cwmni yswiriant eich bod yn gweithio o gartref)
 • Derbyn, gwirio a storio cyflenwadau yn ddiogel, megis holiaduron a dyfeisiau a ddychwelir gan staff pan fyddant yn gadael
 • Dosbarthu a chasglu cyflenwadau – efallai y bydd angen mynediad at gerbyd arnoch ar gyfer hyn
 • Teithio ledled eich ardal benodol a mynychu cyfarfodydd
 • Bod ar gael rhwng 29 Hydref 2019 a 13 Rhagfyr 2019

Ar gyfer rolau yng Ngheredigion, bydd angen bod gennych drwydded yrru lawn a chyfredol y DU a'r defnydd o gerbyd modur (sydd wedi'i yswirio at ddefnydd busnes) – cewch lwfans milltiroedd. Ar gyfer rolau ym mhob lleoliad arall, byddai hyn yn fanteisiol ond nid yw’n ofynnol.