English (En)| Cymraeg (Cy)
Adecco

Rheolwr Tîm Arolwg Cwmpas y Cyfrifiad

Caerliwelydd, Ceredigion, Hackney a Tower Hamlets

£16.76 yr awr yn Llundain a £12.35 yr awr yng Nghaerliwelydd a Cheredigion

Gwneud cais

Disgrifiad Swydd

37 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn rhwng 9am ac 8.30pm ac ar ddydd Sul a gwyliau banc rhwng 10am a 4pm.

Arolwg cwmpas y cyfrifiad (ACC)

Fel rheolwr tîm ACC byddwch yn rheoli ac yn cydgysylltu gweithrediadau maes arolwg i'n helpu i sicrhau bod cynifer o bobl â phosibl yn cwblhau ACC. Mae'n hanfodol ein bod yn gwneud hyn o fewn y terfyn amser gofynnol ac i'r safon ofynnol.

Byddwch yn cefnogi ac yn cymell tîm o tua 14 o gyfwelwyr ACC. Bydd y cyfwelwyr hyn yn ymweld ag eiddo yn eu hardal benodol, yn defnyddio ffôn symudol i restru'r eiddo ac yna'n casglu data arolwg gan yr holl breswylwyr. Byddwch yn gyfrifol am gefnogi eich tîm, gan sicrhau eu hiechyd a'u lles a goruchwylio unrhyw weithdrefnau disgyblu, achwyn a diswyddo gyda chymorth gan ganolfan cyngor adnoddau dynol.

Byddwch yn rheoli eich oriau a'ch argaeledd, yn enwedig yn ystod y cyfnod gweithredol i fod yn rheolwr llinell effeithiol a chyflawni gwaith gweithredol yn effeithiol. Byddwch yn gweithio y tu allan ar adegau a theithio rhwng cyfeiriadau gyda'r posibilrwydd o orfod dringo grisiau er mwyn cyrraedd rhai eiddo.

Byddwch yn atebol yn uniongyrchol i'ch rheolwr ardal arolwg cwmpas y cyfrifiad.

Prif gyfrifoldebau

Bydd y rhain yn cynnwys:

 • Cyflwyno sesiwn sefydlu i'ch staff ar eu diwrnod cyntaf yn y gwaith, lle byddwch yn gwirio eu dogfennau hawl i weithio ac yn cwblhau asesiad risg
 • Dod i adnabod eich ardal waith drwy deithio o gwmpas, a nodi unrhyw beth a allai atal eich tîm rhag gallu cyflawni eu gwaith
 • Bod yn rheolwr llinell ar dîm o gyfwelwyr yn y maes, a fydd yn cael ei arwain a'i gymell gennych gan ddefnyddio cyfarfodydd tîm, hyfforddiant a rheoli perfformiad
 • Datblygu dealltwriaeth dda o'r gofynion a'r gweithdrefnau bydd eich tîm yn eu dilyn, fel y gallwch eu cefnogi yn effeithiol
 • Archebu, dosbarthu a chasglu cyflenwadau, gan gadw cofnod o'r hyn a dderbyniwyd
 • Bod yn bwynt cyswllt ar gyfer aelodau eich tîm a chadw mewn cysylltiad â nhw yn rheolaidd
 • Sicrhau eich bod chi a'ch tîm yn dilyn gweithdrefnau yn gywir a bod gwaith yn cael ei orffen o fewn terfynau amser
 • Sicrhau bod lefelau staffio yn ddigonol i gyflawni amcanion ACC
 • Defnyddio cyfwelwyr yn effeithiol i gynnal yr arolwg, gan sicrhau bod y nifer fwyaf posibl o gartrefi a phobl yn eich ardal yn cymryd rhan yn yr arolwg.
 • Arsylwi ar eich cyfwelwyr yn cynnal cyfweliadau (gwiriadau ansawdd)
 • Monitro adroddiadau gwybodaeth rheoli, rhannu gwybodaeth am gynnydd ag aelodau eich tîm a'i defnyddio i'w cymell a chynyddu nifer y cysylltiadau a wneir drwy ymweliadau
 • Darparu adroddiadau cynnydd cywir i'ch rheolwr a thîm y pencadlys, a chyfathrebu â nhw lle bo angen
 • Datrys problemau a digwyddiadau a'u huwchgyfeirio drwy'r dulliau priodol
 • Sicrhau bod taflenni amser a threuliau yn gywir a'u hawdurdodi'n brydlon
 • Sicrhau cyfrinachedd a diogelwch gwybodaeth y cyfrifiad ac ACC a hyder y cyhoedd yn niogelwch data bob amser
 • Teithio ledled eich ardal benodol, er enghraifft i ddelio â phroblemau a mynychu cyfarfodydd gyda staff a rhanddeiliaid
 • Rhoi gwybod i dîm y pencadlys pan na fyddwch yn gweithio a gwneud yn siŵr bod aelodau eich tîm yn gwybod â phwy i gysylltu bryd hynny
 • Helpu i gydgysylltu ymweliadau arsylwi achlysurol gan staff y pencadlys
 • Cydymffurfio â pholisïau a gweithdrefnau iechyd a diogelwch SYG
 • Delio â phob agwedd ar iechyd a diogelwch ac adnoddau dynol, fel absenoldeb oherwydd salwch, a gweithdrefnau disgyblu, achwyn a diswyddo yn broffesiynol, wedi'ch cefnogi gan ganolfan cyngor adnoddau dynol
 • Ymateb i ymholiadau neu gwynion gan y cyhoedd, eu datrys a'u huwchgyfeirio yn ôl yr angen
 • Cyflawni unrhyw ddyletswyddau ad hoc yn ôl cyfarwyddyd eich rheolwr llinell
 • Dirprwyo neu gyflenwi ar ran cydweithwyr yn ôl y gofyn
 • Ilenwi rhestrau gwirio cyflogeion ar ddiwedd y cyfnod cyflogaeth
 • Arwain a chymryd rhan mewn sesiynau ôl-drafod a gweithgareddau gwerthuso

Sgiliau a phrofiad hanfodol

Bydd angen i chi:

 • Feddu ar brofiad o reoli llinell, gan gynnwys arwain a chymell tîm yn effeithiol
 • Bod yn drefnus a gallu gweithio o fewn terfynau amser penodol
 • Meddu ar sgiliau cyfathrebu Saesneg hyfedr ar lafar ac yn ysgrifenedig a bod yn hyderus wrth ddelio â'r cyhoedd a'r gymuned leol
 • Gallu dangos dull hyblyg o ddyrannu adnoddau ac ymdrin â blaenoriaethau
 • Meddu ar sgiliau gwneud penderfyniadau a datrys problemau cadarn
 • Meddu ar sgiliau TG o safon dda gan gynnwys profiad o ddefnyddio amrywiaeth o feddalwedd, llunio adroddiadau, cyfathrebu ag eraill a datrys problemau TG sylfaenol
 • Gallu deall cyfarwyddiadau manwl a'u cyfleu yn effeithiol

Rhinweddau a sgiliau dymunol

Yn ddelfrydol byddwch hefyd:

 • Yn meddu ar brofiad blaenorol o gynnal arolygon a rheoli gwaith maes
 • Yn gallu cyfathrebu mewn ieithoedd (gan gynnwys iaith arwyddion) yn ogystal â Saesneg
 • Yn meddu ar wybodaeth am yr ardal y byddwch yn gweithio ynddi

Gofynion pwysig

Bydd angen i chi:

 • Fod ar gael yn ystod cyfnod gweithredol ACC i ddiwallu anghenion eich tîm – cyfyngir ar wyliau yn ystod y cyfnod hwn
 • Bod yn barod i ddefnyddio'ch cartref fel swyddfa a storfa (bydd hefyd angen i chi roi gwybod i'ch cwmni yswiriant eich bod yn gweithio o gartref)
 • Bod ar gael i fynd i sesiwn sefydlu ar ddiwrnod cyntaf eich cyflogaeth
 • Gallu defnyddio ffôn symudol a chyfrifiadur a bod â mynediad i'r rhyngrwyd gartref
 • Teithio pellteroedd hir
 • Cael hyfforddiant fel sydd ei angen er mwyn meithrin y cymwyseddau a'r sgiliau angenrheidiol ar gyfer y rôl
 • Gallu gweithio'n annibynnol heb fawr ddim goruchwyliaeth
 • Cymudo o'ch cartref i'ch ardal waith yn eich amser eich hun ac ar eich traul eich hun (os nad ydych yn byw o fewn eich ardal waith)
 • Teithio ledled eich ardal benodol
 • Archebu, dosbarthu a chasglu cyflenwadau – efallai y bydd angen mynediad at gerbyd arnoch ar gyfer hyn
 • Bod ar gael rhwng 29 Hydref 2019 a 16 Rhagfyr 2019

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn rhugl yn hanfodol ar gyfer y rôl hon (yng Ngheredigion yn unig).

Ar gyfer rolau yng Ngheredigion, bydd angen bod gennych drwydded yrru lawn a chyfredol y DU a'r defnydd o gerbyd modur (sydd wedi'i yswirio at ddefnydd busnes) – cewch lwfans milltiroedd. Ar gyfer rolau ym mhob lleoliad arall, byddai hyn yn fanteisiol ond nid yw’n ofynnol.