English (En)| Cymraeg (Cy)
Adecco

Rheolwr Ardal Arolwg Cwmpas y Cyfrifiad

Yn Llundain, i gwmpasu ardaloedd yr ymarfer

£26.74 yr awr yn Llundain

Gwneud cais

Disgrifiad Swydd

37 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, oriau amrywiol rhwng 9am ac 8.30pm ac ar ddydd Sul a gwyliau banc rhwng 10am a 4pm.

Arolwg cwmpas y cyfrifiad (ACC)

Fel rheolwr ardal ACC byddwch yn gyfrifol am reoli a chydgysylltu gwaith maes mewn ardaloedd cod post dynodedig.

Drwy gydol eich cyflogaeth byddwch yn cael eich rheoli a'ch cefnogi gan dîm rheoli rhanbarthol ACC sydd wedi'i leoli ym mhencadlys y cyfrifiad yn Titchfield, Hampshire ac mae'n bwysig iawn eich bod mewn cysylltiad rheolaidd â'r tîm am mai dyma eich cysylltiad â phob maes ym mhencadlys ACC.

Eich prif ffocws fydd sicrhau bod cynifer o bobl â phosibl yn cymryd rhan yn ACC. Byddwch yn monitro ac yn nodi cynnydd, gan ddefnyddio gwybodaeth rheoli ac arsylwadau i hysbysu'r pencadlys. Byddwch hefyd yn sicrhau bod adnoddau eich tîm yn cael eu dyrannu yn y ffordd orau.

O fewn eich ardal ddynodedig, byddwch yn rheolwr llinell i tua 4 o reolwyr tîm arolwg cwmpas y cyfrifiad, y mae pob un ohonynt yn rheoli timau o tua 14 o gyfwelwyr. Bydd gennych gydweithiwr cymorth gweithrediadau ardal arolwg cwmpas y cyfrifiad i'ch helpu gyda'ch rôl. Byddwch yn gyfrifol am sicrhau iechyd a lles eich tîm a goruchwylio unrhyw weithdrefnau disgyblu, achwyn a diswyddo gyda chymorth gan ganolfan cyngor adnoddau dynol.

Fel rhan o'r rôl, bydd hefyd angen i chi gysylltu â chydweithwyr y cyfrifiad, awdurdodau lleol a'r heddlu ynglŷn ag unrhyw beth a allai effeithio ar weithrediad ACC.

Byddwch yn atebol i'r tîm rheoli rhanbarthol ym mhencadlys ACC.

Prif gyfrifoldebau

Bydd y rhain yn cynnwys:

 • Cyflwyno sesiwn sefydlu i'ch staff ar eu diwrnod cyntaf yn y gwaith, lle byddwch yn gwirio eu dogfennau hawl i weithio ac yn cwblhau asesiad risg
 • Bod yn rheolwr llinell ar dîm mawr, a fydd yn cael ei arwain a'i gymell gennych gan ddefnyddio cyfarfodydd tîm, rheoli perfformiad a hyfforddiant
 • Gwaith cynllunio'r gweithlu a dyrannu adnoddau effeithiol
 • Monitro cynnydd yn eich ardal, gan ddadansoddi data ar berfformiad gweithredol
 • Cael y wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd gweithrediadau maes gan eich rheolwyr tîm
 • Ilunio adroddiadau rheolaidd a chysylltu â'r pencadlys i gadw golwg ar gynnydd
 • Gweithio gyda'r pencadlys i ddatblygu cynlluniau gweithredu a'u rhoi ar waith i wella perfformiad a datrys problemau yn eich ardal
 • Ymateb yn gyflym er mwyn gwneud newidiadau i ddiwallu anghenion gweithredol
 • Paratoi adroddiadau cyllideb a statws
 • Cynnal gwiriadau ansawdd ar waith rheolwyr tîm a gwaith cyfwelwyr
 • Delio ag unrhyw gwynion allanol am aelodau o'ch tîm
 • Awdurdodi oriau a threuliau staff yn gywir ac yn brydlon
 • Sicrhau cyfrinachedd a diogelwch gwybodaeth y cyfrifiad ac ACC a hyder y cyhoedd yn niogelwch data bob amser
 • Teithio ledled eich ardal benodol i ddelio â phroblemau a mynychu cyfarfodydd gyda staff a rhanddeiliaid
 • Cydymffurfio â holl bolisïau a gweithdrefnau iechyd a diogelwch SYG
 • Delio â phob agwedd ar iechyd a diogelwch ac adnoddau dynol, fel absenoldeb oherwydd salwch, a gweithdrefnau disgyblu, achwyn a diswyddo, wedi'ch cefnogi gan ganolfan cyngor adnoddau dynol
 • Cynnal ymchwiliadau, gwrandawiadau ac apeliadau os bydd angen, gan sicrhau bod pob llythyr a dogfen o ansawdd da ac yn bodloni'r terfynau amser gofynnol
 • Cwblhau adroddiad gwerthuso a chymryd rhan mewn ôl-drafodaeth ar ddiwedd y gweithrediadau
 • Arwain ôl-drafodaeth ar gyfer rheolwyr tîm a swyddogion cymorth gweithrediadau ardal ar ddiwedd y gweithrediadau

Sgiliau a phrofiad hanfodol

Bydd angen y canlynol arnoch:

 • Profiad o reoli, gan gynnwys arwain a chymell tîm yn effeithiol
 • Sgiliau trefnu ardderchog a'r gallu i flaenoriaethu er mwyn bodloni terfynau amser
 • Ymrwymiad cryf i gyflawni nodau gweithrediadau maes arolwg cwmpas y cyfrifiad
 • Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig ardderchog, gyda phrofiad o ddelio â phobl ar bob lefel
 • Hanes sicr o wneud dyfarniadau cadarn a datrys problemau
 • Sgiliau TG o safon dda gan gynnwys profiad o ddefnyddio amrywiaeth o feddalwedd a'r gallu i ddadansoddi gwybodaeth, llunio adroddiadau, cyfathrebu ag eraill a datrys problemau TG sylfaenol

Rhinweddau a sgiliau dymunol

Yn ddelfrydol byddwch hefyd:

 • Yn meddu ar brofiad blaenorol o gynnal arolygon a rheoli gwaith maes
 • Yn gallu cyfathrebu mewn ieithoedd (gan gynnwys iaith arwyddion) yn ogystal â Saesneg
 • Yn meddu ar wybodaeth am yr ardal y byddwch yn gweithio ynddi

 Gofynion pwysig

 Bydd angen i chi:

 • Fod ar gael yn ystod cyfnod gweithredol ACC – cyfyngir ar wyliau yn ystod y cyfnod hwn
 • Bod ar gael i fynd i sesiwn sefydlu ar ddiwrnod cyntaf eich cyflogaeth
 • Gallu defnyddio ffôn symudol a chyfrifiadur a bod â mynediad i'r rhyngrwyd
 • Bod yn barod i ddefnyddio'ch cartref fel swyddfa (bydd hefyd angen i chi roi gwybod i'ch cwmni yswiriant eich bod yn gweithio o gartref)
 • Gallu storio deunyddiau cyfrinachol (er enghraifft holiaduron wedi'u cwblhau, bathodynnau adnabod staff) yn ddiogel yn eich cartref.
 • Cael hyfforddiant fel sydd ei angen er mwyn meithrin y cymwyseddau a'r sgiliau angenrheidiol ar gyfer y rôl
 • Gallu teithio ledled eich ardal benodol
 • Bod ar gael rhwng 22 Hydref 2019 a 19 Rhagfyr 2019

Ar gyfer rolau yng Ngheredigion, bydd angen bod gennych drwydded yrru lawn a chyfredol y DU a'r defnydd o gerbyd modur (sydd wedi'i yswirio at ddefnydd busnes) – cewch lwfans milltiroedd. Ar gyfer rolau ym mhob lleoliad arall, byddai hyn yn fanteisiol ond nid yw’n ofynnol.