English (En)| Cymraeg (Cy)
Adecco

Cyfwelydd Arolwg Cwmpas y Cyfrifiad

Caerliwelydd, Ceredigion, Hackney a Tower Hamlets

£14.44 yr awr yn Llundain ac £11.00 yr awr yng Nghaerliwelydd a Cheredigion

Gwneud cais

Disgrifiad Swydd

Rhwng 10 a 37 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, oriau amrywiol rhwng 9am ac 8.30pm ac ar ddydd Sul a gwyliau banc rhwng 10am a 4pm.

Arolwg cwmpas y cyfrifiad (ACC)

ACC fydd y ffynhonnell data allweddol ar gyfer asesu pa mor dda y cafodd pobl a chartrefi eu cyfrif yng Nghyfrifiad 2021. Gwneir hyn drwy restru pob eiddo mewn ardal a ddewiswyd ac yna gyfweld â'r holl breswylwyr yn yr eiddo hwnnw. Caiff ei gynnal yn union ar ôl y cyfrifiad ac mae'r arolwg yn cynnwys rhai o gwestiynau'r cyfrifiad. Defnyddir canlyniadau'r arolwg i lunio canlyniadau'r cyfrifiad.

Bydd eich rôl fel cyfwelydd ACC yn cynnwys dau gam gwahanol. Y cam cyntaf yw rhestru eiddo, pan fyddwch yn teithio o gwmpas eich ardal ddynodedig a chofnodi cyfeiriadau pob eiddo o fewn yr ardal honno. Am weddill y cyfnod gweithredol byddwch yn cysylltu â phreswylwyr ym mhob eiddo i gynnal cyfweliadau. 

Byddwch yn cofnodi canlyniadau pob un o'ch ymweliadau.  Os nad yw preswylwyr ar gael ar gyfer cyfweliad, bydd angen i chi barhau i ddychwelyd i'w cyfeiriad, gan amrywio'r diwrnod a'r amser o'r dydd er mwyn cysylltu.

Bydd agwedd a phroffesiynoldeb cyfwelwyr ACC yn hanfodol i sicrhau'r ymateb gorau posibl a llwyddiant cyffredinol ACC. Bydd angen i chi sicrhau bod y cyhoedd yn ymddiried ynddoch ac yn barod i gydweithio â chi i sicrhau bod cynifer o bobl â phosibl yn cymryd rhan yn ACC.

Byddwch yn rhan o dîm lleol bach o gyfwelwyr ACC ac yn atebol i'ch rheolwr tîm yn rheolaidd. Byddwch yn gweithio ar eich pen eich hun ac yn yr awyr agored y rhan fwyaf o'r amser, gan weithio o leiaf 60% o'ch oriau gyda'r nos ac ar benwythnosau.

Byddwch yn cael hyfforddiant ar waith ACC, yn ogystal â chymorth parhaus yn eich rôl.

Prif gyfrifoldebau

Bydd y rhain yn cynnwys:

 • Ymgyfarwyddo â'r ardaloedd a gaiff eu dyrannu i chi
 • Teithio o gwmpas eich ardal ddynodedig, gan wneud rhestr o'r holl eiddo o fewn yr ardal honno
 • Mynd i bob eiddo yn eich ardal a chynnal cyfweliad carreg y drws â'r bobl sy'n byw yno
 • Cofnodi canlyniadau eich gwaith, gan gynnwys ymatebion i gwestiynau'r arolwg, ar ffôn symudol (neu ar bapur os oes angen)
 • Parhau i ymweld â phob cyfeiriad nes eich bod wedi cysylltu â'r bobl sy'n byw yno
 • Postio deunyddiau mewn eiddo lle nad ydych wedi gallu cysylltu â'r bobl sy'n byw yno
 • Ennyn diddordeb, tawelu meddwl a darbwyllo pobl sy'n poeni neu nad ydynt am gymryd rhan yn yr arolwg
 • Ymateb yn ddefnyddiol i anghenion (er enghraifft, iaith ac anabledd) a gyflwynir gan aelodau o'r cyhoedd
 • Cydymffurfio â pholisïau a gweithdrefnau iechyd a diogelwch SYG
 • Sicrhau cyfrinachedd a diogelwch gwybodaeth y cyfrifiad ac ACC a hyder y cyhoedd yn niogelwch data bob amser
 • Rhoi gwybod i'ch rheolwr am gynnydd
 • Cwblhau'r holl waith o fewn y terfynau amser gofynnol ac i'r safonau gofynnol
 • Cyflwyno eich hawliadau cyflog a threuliau yn brydlon, gan ddarparu derbynebau lle bo angen
 • Cymryd rhan mewn gweithgareddau adolygu perfformiad gyda'ch rheolwr tîm
 • Dirprwyo neu gyflenwi ar ran cydweithwyr yn ôl y gofyn
 • Mynd i sesiwn ôl-drafod ar ddiwedd eich cyfnod gwaith a rhoi adborth ar eich profiad o fod yn gyfwelydd ACC

Sgiliau a phrofiad hanfodol

Bydd angen i chi:

 • Feddu ar sgiliau cyfathrebu Saesneg hyfedr ar lafar ac yn ysgrifenedig a bod yn hyderus wrth ddelio â'r cyhoedd a'r gymuned leol
 • Bod yn drefnus a gallu trefnu terfynau amser penodol a gweithio o fewn y terfynau hynny
 • Bod yn hyderus wrth weithio'n annibynnol neu fel rhan o dîm
 • Gallu deall cyfarwyddiadau ysgrifenedig manwl a'u dilyn yn gywir
 • Ysgrifennu'n glir a chadw cofnodion cywir
 • Meithrin perthynas â phobl, i roi tawelwch meddwl iddynt a'u hannog i gymryd rhan yn yr arolwg
 • Ymddwyn yn broffesiynol mewn sefyllfaoedd heriol
 • Dangos hunangymhelliant a gwydnwch
 • Defnyddio ffôn symudol i gofnodi gwybodaeth ymweld ac arolwg, a defnyddio map digidol

Rhinweddau a sgiliau dymunol

Mae hefyd yn ddymunol eich bod:

 • Yn gallu cyfathrebu mewn ieithoedd (gan gynnwys iaith arwyddion) yn ogystal â Saesneg
 • Yn meddu ar wybodaeth am yr ardal y byddwch yn gweithio ynddi

Gofynion pwysig

Bydd angen i chi:

 • Gael hyfforddiant fel sydd ei angen er mwyn meithrin y cymwyseddau a'r sgiliau angenrheidiol ar gyfer y rôl
 • Bod ar gael i fynd i sesiwn sefydlu ar ddiwrnod cyntaf eich cyflogaeth
 • Bod ar gael yn ystod cyfnod gweithredol ACC – cyfyngir ar wyliau yn ystod y cyfnod hwn
 • Teithio ledled eich ardal benodol i gyflawni eich dyletswyddau
 • Teithio pellteroedd hir 
 • Defnyddio ffôn symudol sy'n gallu cysylltu â'r rhyngrwyd
 • Cymudo o'ch cartref i'ch ardal waith yn eich amser eich hun ac ar eich traul eich hun (os nad ydych yn byw o fewn eich ardal waith)
 • Derbyn a gwirio cyflenwadau a'u storio'n ddiogel
 • Bod ar gael rhwng 18 Tachwedd 2019 a 12 Rhagfyr 2019

Ar gyfer rolau yng Ngheredigion, bydd angen bod gennych drwydded yrru lawn a chyfredol y DU a'r defnydd o gerbyd modur (sydd wedi'i yswirio at ddefnydd busnes) – cewch lwfans milltiroedd. Ar gyfer rolau ym mhob lleoliad arall, byddai hyn yn fanteisiol ond nid yw’n ofynnol.