English (En)| Cymraeg (Cy)
Adecco

Cydgysylltydd y Cyfrifiad (Goruchwyliwr)

Caerliwelydd, Ceredigion, Hackney a Tower Hamlets

£16.76 yr awr yn Llundain a £12.35 yr awr yng Nghaerliwelydd a Cheredigion

Gwneud cais

Disgrifiad Swydd

37 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn rhwng 9am ac 8pm ac ar ddydd Sul a gwyliau banc rhwng 10am a 4pm.

Fel cydgysylltydd y cyfrifiad (goruchwyliwr), byddwch yn gyfrifol am reoli a chydlynu'r gweithrediad maes yn eich ardal benodol. Byddwch yn rheoli hyd at 12 o swyddogion y cyfrifiad a bydd angen i chi gefnogi a chymell eich tîm. Byddwch yn gweithio 60% o'ch oriau gyda'r nos ac ar benwythnosau. Bydd y 40% arall o'ch oriau yn gymysgedd o amseroedd yn y bore a'r prynhawn. Byddwch yn atebol i'r rheolwr gweithrediadau ardal.

Byddwn yn darparu'r pecyn technegol sydd ei angen arnoch i wneud eich gwaith.

Prif gyfrifoldebau

Bydd y rhain yn cynnwys:

 • Bod yn rheolwr llinell ar dîm o bell, a fydd yn cael ei arwain a'i gymell gennych yn ystod y cyfnod gweithredol, gan ddefnyddio cyfarfodydd tîm, rheoli perfformiad a hyfforddiant
 • Cynnal sesiynau sefydlu ar gyfer aelodau newydd o staff a'u cefnogi
 • Dod i adnabod eich ardal waith a'r dechnoleg y byddwch yn ei defnyddio
 • Bod yn bwynt cyswllt ar gyfer aelodau eich tîm a chadw mewn cysylltiad â nhw yn rheolaidd
 • Sicrhau bod gweithdrefnau yn cael eu dilyn yn gywir a bod gwaith yn cael ei orffen o fewn terfynau amser
 • Paratoi ar gyfer cyfnod dechrau eich tîm ac ymgyfarwyddo â'u rolau
 • Datrys problemau a digwyddiadau a'u huwchgyfeirio drwy'r dulliau priodol
 • Darparu adroddiadau cynnydd wythnosol cywir i'ch rheolwr a thîm y pencadlys, a chysylltu â nhw lle bo angen
 • Sicrhau bod taflenni amser a threuliau yn gywir, cyn eu hawdurdodi'n brydlon
 • Sicrhau cyfrinachedd a diogelwch gwybodaeth y cyfrifiad bob amser
 • Ilenwi rhestrau gwirio cyflogeion ar ddiwedd y cyfnod cyflogaeth, cymryd rhan mewn sesiynau ôl-drafod a chwblhau adroddiad gwerthuso
 • Gallu teithio ledled eich ardal benodol, er enghraifft i ddelio â phroblemau a mynychu cyfarfodydd gyda staff a rhanddeiliaid
 • Rheoli unrhyw faterion iechyd a diogelwch ac adnoddau dynol, fel absenoldeb oherwydd salwch, a gweithdrefnau disgyblu, achwyn a diswyddo yn broffesiynol, wedi'ch cefnogi gan ganolfan cyngor adnoddau dynol
 • Rheoli llwythi gwaith ac argaeledd aelodau eich tîm
 • Gwneud yn siŵr bod eich tîm yn defnyddio'r adnodd rheoli gwaith maes yn briodol
 • Defnyddio adroddiadau gwybodaeth rheoli i reoli perfformiad eich tîm
 • Arsylwi ar bob aelod o'ch tîm yn y maes o leiaf ddwywaith a darparu hyfforddiant os bydd angen
 • Cynnal lefelau staffio a delio ag unrhyw broblemau perfformiad
 • Sicrhau bod cyflenwadau digonol ar gael ar gyfer eich tîm

Sgiliau a phrofiad hanfodol

Bydd angen i chi:

 • Feddu ar brofiad o reoli llinell, gan gynnwys arwain a chymell tîm yn effeithiol
 • Bod yn drefnus a gallu gweithio o fewn terfynau amser penodol
 • Meddu ar sgiliau cyfathrebu Saesneg hyfedr ar lafar ac yn ysgrifenedig a bod yn hyderus wrth ddelio â'r cyhoedd a'r gymuned leol
 • Gallu dangos dull hyblyg o ddyrannu adnoddau ac ymdrin â blaenoriaethau
 • Meddu ar sgiliau gwneud penderfyniadau a datrys problemau cadarn
 • Gallu casglu data a defnyddio cyfarpar a systemau TG (er enghraifft y rhyngrwyd, Microsoft Outlook a Microsoft Excel)
 • Gallu defnyddio ffôn symudol a gliniadur a bod â mynediad i'r rhyngrwyd
 • Meddu ar wybodaeth am eich ardal benodol
 • Gallu deall cyfarwyddiadau manwl a'u cyfleu yn effeithiol

Prif ofynion

Bydd angen i chi:

 • Fod yn barod i ddefnyddio'ch cartref fel swyddfa a storfa (bydd hefyd angen i chi roi gwybod i'ch cwmni yswiriant eich bod yn gweithio o gartref)
 • Cael hyfforddiant fel sydd ei angen er mwyn meithrin y cymwyseddau a'r sgiliau angenrheidiol ar gyfer y rôl
 • Bod ar gael i weithio eich oriau cytundebol i ddiwallu anghenion eich tîm drwy gydol y gweithrediad (bydd angen i chi fod yn hyblyg am y bydd rhai o'ch oriau gyda'r nos, ar benwythnosau ac ar wyliau banc)
 • Gallu derbyn cyflenwadau, rhoi trefn arnynt a'u dosbarthu yn unol â hynny
 • Gallu teithio pellteroedd hir
 • Gallu gweithio'n annibynnol heb fawr ddim goruchwyliaeth
 • Bod ar gael rhwng 17 Medi 2019 a 22 Tachwedd 2019

Ar gyfer rolau yng Ngheredigion, bydd angen bod gennych drwydded yrru lawn a chyfredol y DU a'r defnydd o gerbyd modur (sydd wedi'i yswirio at ddefnydd busnes) – cewch lwfans milltiroedd. Ar gyfer rolau ym mhob lleoliad arall, byddai hyn yn fanteisiol ond nid yw’n ofynnol.