English (En)| Cymraeg (Cy)
Adecco

Pa rolau sydd ar gael?

Mae Ymarfer 2019 yn cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd gwaith rhan amser a llawn amser dros dro. Mae'r rhain yn amrywio o swyddi rheoli i waith maes. Mae'r contractau'n amrywio o ychydig wythnosau i nifer o fisoedd.

Ewch i'r wefan yn rheolaidd i gael y newyddion diweddaraf am y rolau sydd ar gael ac i wneud cais.

Rolau rheoli

Mae ein rheolwyr yn gyfrifol am waith cynllunio strategol a rhoi'r bobl a'r seilwaith ar waith i sicrhau bod y cyfrifiad yn rhedeg yn esmwyth yn eu hardal. Bydd angen i chi allu gwneud y canlynol:

  • Arwain tîm o oruchwylwyr yn agos
  • Sicrhau bod pob adnodd yn cael ei ddefnyddio i gyflawni'r canlyniadau gorau a bod heriau niferoedd ac amser yn cael eu goresgyn.

Mae angen gweledigaeth, ffordd o feddwl strategol ac ymagwedd ragweithiol tuag at wneud i bethau ddigwydd ar gyfer y rolau hyn.

Y rolau rheoli yw rheolwr gweithrediadau ardal, rheolwr ardal arolwg cwmpas y cyfrifiad a rheolwr ymgysylltu’r cyfrifiad.

Rolau goruchwylio

Mae ein goruchwylwyr yn ymgymryd â rôl weithredol yn eu hardal benodol, gan reoli tîm o swyddogion er mwyn sicrhau eu bod yn teimlo'n llawn cymhelliant, wedi'u hysbrydoli ac, yn bwysicaf oll, eu bod yn cael eu cefnogi. I gyflawni'r rolau hyn, bydd angen i chi allu gwneud y canlynol:

  • Deall yr holl rolau yn eich tîm
  • Gwybod patrymau sifft y tîm
  • Deall y ffordd orau o ddod â phobl ynghyd
  • Gwneud yn siŵr bod gan bawb y wybodaeth ddiweddaraf a bod y dechnoleg gywir ar waith.

Ar gyfer hyn bydd angen i chi fod yn ysgogwr trefnus sy'n gallu delio â phroblemau pan fyddant yn codi er mwyn sicrhau bod popeth yn parhau i redeg yn esmwyth.

Y rolau goruchwylio yw rheolwr tîm arolwg cwmpas y cyfrifiad, cynghorydd cymunedol, cydgysylltydd sefydliadau cymunedol a cydgysylltydd y cyfrifiad (goruchwyliwr).

Rolau swyddog

Mae ein swyddogion yn rhan hollbwysig o wneud i bopeth ddigwydd. Maent yn ymweld ag eiddo yn eu hardal benodol, weithiau droeon, i wneud yn siŵr bod pobl wedi cwblhau'r cyfrifiad. Fel swyddog, byddwch yn chwarae rhan annatod wrth:

  • Helpu cartrefi i gwblhau eu ffurflenni
  • Gwneud pobl yn ymwybodol o'r rheswm pam mae'r cyfrifiad yn bwysig
  • Rhannu unrhyw newidiadau a fydd yn llywio ein cofrestr cyfeiriadau
  • A bod yn wyneb cyhoeddus cyfeillgar y cyfrifiad yn gyffredinol.

Ar lawr gwlad, byddwch yn helpu ac yn cwrdd â phobl o bob cefndir fel rhan o dîm agos a chefnogol. Felly, bydd angen i chi fod yn berson cymdeithasol sy'n dda gyda phobl ac yn hoffi bod ar hyd y lle.

Y rolau swyddog yw swyddog cymorth gweithrediadau ardal, cyfwelydd arolwg cwmpas y cyfrifiad, swyddog cymorth gweithrediadau ardal arolwg cwmpas y cyfrifiad, swyddog sefydliadau cymunedol a swyddog y cyfrifiad.