English (En)| Cymraeg (Cy)
Adecco

Gwrthwynebu a derbyn

Mae'r telerau defnydd hyn (y “Telerau Defnydd”) yn rheoli'r defnydd o'r wefan adecco.co.uk a weithredir gan Adecco UK Limited (y cyfeirir ato o hyn ymlaen fel “Adecco” neu “ni”), a'r mynediad iddi, gan gynnwys y cynnwys sydd ar gael drwy'r wefan hon (y “Wefan”).

Bydd unrhyw un sy'n dod i'r Wefan (“chi”) drwy hyn yn derbyn y Telerau Defnydd hyn sy'n weithredol ar adeg eich ymweliad â'r Wefan, ac yn cytuno i ufuddhau i Delerau Defnydd o'r fath. Gall y Telerau Defnydd hyn amrywio o bryd i'w gilydd, ac mae eich defnydd o'r Wefan hon yn ddarostyngedig i'r Telerau Defnydd presennol ar y dyddiad y byddwch yn defnyddio'r wefan. Dylech gyfeirio at y Telerau Defnydd hyn yn rheolaidd er mwyn sicrhau eich bod yn cytuno â nhw. Os nad ydych yn cytuno â nhw, ni ddylech ddefnyddio'r Wefan. [

Gall y cynnwys sydd ar gael i chi drwy'r Wefan (y “Cynnwys”) gael ei reoli gan amodau arbennig (“Amodau Arbennig”) rydych yn eu derbyn bob tro rydych yn cael mynediad i Gynnwys o'r fath. Os bydd gwrthdaro neu anghysondeb rhwng y Telerau Defnydd hyn ac unrhyw Amodau Arbennig, bydd yr Amodau Arbennig yn drech na'r Telerau Defnydd hyn. Bob tro y byddwch yn cael mynediad i'r Wefan a'i Chynnwys, byddwch yn derbyn y Telerau Defnydd hyn ac unrhyw Amodau Arbennig sy'n gymwys i'r Cynnwys hwnnw.

Nid yw'r Wefan yn darparu cyngor nac yn honni ei bod yn gwneud hynny, ac nid yw ychwaith yn ffordd o sefydlu cydberthynas busnes o unrhyw fath rhyngoch chi a ni.
Caniateir mynediad i'r Wefan dros dro, ac rydym yn cadw'r hawl i ddileu neu ddiwygio'r Cynnwys rydym yn ei ddarparu ar y Wefan heb rybudd. O bryd i'w gilydd, efallai y byddwn yn atal mynediad i rai rhannau o'r Wefan, neu'r Wefan gyfan.

Nid oes unrhyw ddyletswydd arnom i sicrhau bod y Wefan ar gael, ac ni fyddwn yn atebol os am unrhyw reswm na fydd y Wefan ar gael, yn gyfan gwbl neu'n rhannol, ar unrhyw adeg neu am unrhyw gyfnod.

 

Defnydd o'r wefan

Rydych yn cydnabod ac yn derbyn yn wirfoddol ac yn benodol mai eich cyfrifoldeb chi yn unig yw eich defnydd o'r Wefan.

Rydych yn gyfrifol am wneud yr holl drefniadau sy'n angenrheidiol er mwyn i chi gael mynediad i'r Wefan. Rydych hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod pawb sy'n cael mynediad i'r Wefan drwy eich cysylltiad â'r rhyngrwyd yn ymwybodol o'r Telerau Defnydd hyn ac unrhyw Amodau Arbennig sy'n gymwys, a'u bod yn cydymffurfio â nhw.

Os byddwch yn dewis, neu os byddwch yn cael, cod adnabod defnyddiwr, cyfrinair, neu unrhyw ddarn arall o wybodaeth fel rhan o'n gweithdrefnau diogelwch, mae'n rhaid i chi drin gwybodaeth o'r fath yn gyfrinachol, ac ni ddylech ei datgelu i unrhyw drydydd parti. Mae gennym yr hawl i analluogi unrhyw god adnabod defnyddiwr neu gyfrinair, a ddewiswyd gennych chi neu a ddyrannwyd gennym ni, ar unrhyw adeg, os byddwn o'r farn eich bod wedi methu â chydymffurfio ac unrhyw un o ddarpariaethau'r Telerau Defnydd hyn.

Drwy ddefnyddio'r Wefan rydych yn cytuno na fyddwch yn cyflawni unrhyw weithredoedd a all niweidio ein delwedd, buddiannau neu hawliau neu ddelwedd, buddiannau neu hawliau unrhyw un o'n cwmnïau cyswllt (“Cwmnïau Grŵp Adecco”), neu a all niweidio neu orlwytho'r Wefan neu ei gwneud yn ddiwerth, neu a all rwystro defnydd arferol o'r Wefan gan ymwelwyr eraill mewn unrhyw ffordd.

Rydym yn rhoi mesurau diogelwch rhesymol ar waith sy'n ddigonol i ganfod firysau. Serch hynny, mae'n rhaid i chi fod yn ymwybodol nad yw'r mesurau diogelwch presennol ar gyfer systemau cyfrifiadurol ar y rhyngrwyd yn hollol ddibynadwy ac, felly, ni allwn warantu nad oes firysau nac unrhyw elfennau eraill yn bodoli a allai wneud newidiadau i'ch systemau cyfrifiadurol (caledwedd a meddalwedd) neu i'ch data a'ch ffeiliau sydd ar eich systemau.

 

Cynnwys

Ni fydd unrhyw ddyletswydd arnom i gadarnhau cywirdeb y Cynnwys, ac nid ydym yn gwarantu defnyddioldeb, manylrwydd, cyfanrwydd na pherthnasedd y Cynnwys a/neu fod Cynnwys o'r fath yn gyfredol. Rydym yn eithrio'n benodol unrhyw a phob atebolrwydd am wallau neu hepgoriadau mewn perthynas â'r Cynnwys a'r Wefan, heblaw i'r graddau y mae atebolrwydd o'r fath yn deillio o'n twyll neu gamliwio twyllodrus ni neu o unrhyw farwolaeth neu anaf personol sy'n digwydd oherwydd ein hesgeuluster.

Nid yw rhoi Cynnwys ar y Wefan yn gyfystyr â darparu gwasanaethau staffio nac unrhyw fath arall o wasanaethau mewn unrhyw ffordd. Mae Adecco a Chwmnïau Grŵp Adecco yn eithrio'n benodol unrhyw a phob math o atebolrwydd am unrhyw benderfyniadau a wneir gennych ar sail y Cynnwys.

 

Dim cynnig na cheisio

Nid yw'r wybodaeth a ddarperir ar y Wefan yn gyfystyr â chynnig prynu na gwaredu, masnachu na thrafod unrhyw rai o warannau Adecco, na cheisio hynny. Cynghorir buddsoddwyr i beidio â dibynnu ar y wybodaeth hon wrth wneud penderfyniadau buddsoddi.

 

Hawliau eiddo deallusol

Ni sydd berchen ar yr holl Gynnwys ar y Wefan neu mae wedi'i drwyddedu i'w ddefnyddio gennym. Caiff popeth rydych yn ei weld neu'n ei ddarllen ar y Wefan (megis delweddau, ffotograffau, darluniau, testunau, clipiau fideo a deunyddiau eraill) ei ddiogelu'n fyd-eang gan gyfreithiau hawlfraint, cynllunio, nod masnach ac eiddo deallusol arall. Mae'n rhaid i chi barchu holl hawliau eiddo deallusol y Wefan a'r Cynnwys bob amser, p'un ai ni, unrhyw un o Gwmnïau Grŵp Adecco neu drydydd parti sydd berchen arnynt. Ni ddylech gael na cheisio cael unrhyw Gynnwys mewn ffordd nad yw ar gael i chi drwy'r Wefan.

Ni fydd y Telerau Defnydd hyn na'ch defnydd o'r Wefan, ar unrhyw adeg, yn rhoi unrhyw hawliau eiddo deallusol i chi o ran y Wefan na'r Cynnwys heblaw am y rhai a nodir yma neu mewn unrhyw Amodau Arbennig. Felly, rydych wedi'ch gwahardd rhag atgynhyrchu, trawsnewid, dosbarthu neu rannu'n gyhoeddus, darparu, tynnu, ailddefnyddio, ailanfon neu ddefnyddio, mewn unrhyw ffordd arall, unrhyw rannau o'r Wefan neu'r Cynnwys mewn unrhyw ffordd, heblaw am y ffyrdd a ganiateir gan y Telerau Defnydd hyn neu unrhyw Amodau Arbennig perthnasol, neu lle caniateir i chi wneud hynny drwy gyfraith gymwys, neu lle bydd awdurdodiad clir wedi cael ei roi gan ddeiliad yr hawliau perthnasol.

Dyma Nodau Masnach Cofrestredig Adecco:

Adecco
Adecco UK
Logo Adecco
Adecco. Better Work, Better Life
Adecco Group

 

Dolenni a chysylltiadau

Efallai y dangosir dolenni i wefannau eraill a weithredir gan drydydd partïon nad ydynt yn perthyn i ni ar y Wefan. Nid yw cynnwys unrhyw ddolen i safleoedd trydydd parti o'r fath yn golygu ein bod yn cymeradwyo'r safleoedd hynny, ac nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw wefan trydydd parti y mae dolen iddi ar y Wefan hon. Nid ydym wedi adolygu'r holl safleoedd y mae dolenni iddynt ar y Wefan ac nid ydym yn gyfrifol am gynnwys na chywirdeb unrhyw dudalennau oddi ar y safle nac unrhyw safleoedd eraill y mae dolenni iddynt ar y Wefan. Mae dilyn unrhyw ddolen i unrhyw dudalen oddi ar y safle arall neu safle trydydd parti ar eich menter eich hun.

Mae angen awdurdodiad ysgrifenedig ymlaen llawn cyn creu dolen i'r Wefan o wefan trydydd parti.

 

Gwybodaeth bersonol

Caiff y gwaith o gasglu a defnyddio eich gwybodaeth bersonol ei reoli gan ein Polisi Preifatrwydd sydd wedi'i gynnwys yn y Telerau Defnydd hyn ac sydd ar gael yma.

 

Dim gwarantau, cyfyngiad ar atebolrwydd

Nid ydym yn gwarantu nac yn honni y bydd agweddau swyddogaethol ar y Wefan a/neu'r Cynnwys yn rhydd o wallau nac y bydd y gweinyddion sy'n eu darparu yn rhydd o firysau neu elfennau niweidiol eraill. Mae defnyddio'r Wefan a/neu'r Cynnwys ar eich menter eich hun, a darperir popeth ar y Wefan i chi “fel y mae” ac “fel sydd ar gael” heb warant o unrhyw fath, boed hynny'n benodol neu'n ymhlyg. I'r graddau a ganiateir gan gyfraith gymwys, ni fyddwn yn atebol am unrhyw golled sy'n deillio o ddefnyddio'r Wefan neu'r Cynnwys, neu sy'n gysylltiedig â'r Wefan neu'r Cynnwys, yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, yn ddamweiniol, yn ganlyniadol neu fel arall. Er enghraifft, rydym yn ymwrthod ag unrhyw a phob atebolrwydd am achosion o golli defnydd, torri ar draws busnes, colli elw neu ddata, ni waeth y weithred.

 

Cyfraith ac awdurdodaeth lywodraethol

Caiff y Telerau Defnydd hyn a phob mater o ran y Wefan hon a'i Chynnwys eu llywodraethu gan gyfraith Lloegr, a byddant yn ddarostyngedig i awdurdodaeth lwyr llysoedd Cymru a Lloegr.

 

Diwygiadau

Gall y Telerau Defnydd hyn amrywio o bryd i'w gilydd, ac mae eich defnydd o'r Wefan hon yn ddarostyngedig i'r telerau sydd ar waith bob tro y byddwch yn defnyddio'r Wefan a'i Chynnwys. Dylech gyfeirio at y Telerau Defnydd hyn yn rheolaidd er mwyn sicrhau eich bod yn gyfarwydd â nhw.

 

Cysylltu â ni

Croesewir cwestiynau, sylwadau a cheisiadau ynglŷn â'r Telerau Defnydd hyn a dylid eu cyfeirio at yr Arweinydd Preifatrwydd Lleol yn Adecco UK Limited drwy e-bostio privacy@adecco.co.uk.