English (En)| Cymraeg (Cy)
Adecco

Gadewch farc ar y byd o'ch cwmpas

Mae'r holl ddata mae'r cyfrifiad yn eu casglu yn helpu'r llywodraeth i gynllunio'n well ar gyfer y dyfodol. Dyma rai o'r ffyrdd mae'r wybodaeth yn cael effaith gadarnhaol ar gymdeithas a chymunedau.

Poblogaeth - helpu llywodraeth ganolog i benderfynu faint o gyllid sydd angen ei roi i bob awdurdod lleol ac iechyd. Yna mae'r awdurdodau hynny'n defnyddio data o'r cyfrifiad i gynllunio gwasanaethau yn eu hardaloedd lleol.

Iechyd ac anabledd - helpu i gynllunio gwasanaethau a rhoi polisïau ar waith er mwyn sicrhau bod pobl ag anableddau yn cael eu trin yn gyfartal.

Tai - galluogi llywodraeth ganolog ac awdurdodau lleol i asesu safonau tai a chynllunio er mwyn diwallu anghenion yn y dyfodol.

Cyflogaeth - dangos faint o bobl sy'n gweithio mewn galwedigaethau a diwydiannau gwahanol er mwyn helpu i gynllunio polisïau hyfforddiant a swyddi.

Grwpiau ethnig - helpu llywodraeth ganolog i ddyrannu adnoddau a monitro polisïau er mwyn sicrhau bod pob grŵp yn cael ei drin yn gyfartal.

Trafnidiaeth - helpu i ddeall y pwysau sydd ar ein systemau trafnidiaeth a gwella'r broses o gynllunio ar gyfer ffyrdd a thrafnidiaeth gyhoeddus.

Bydd y profiad yn cael effaith barhaol arnoch.


Byddwch yn rhan o rywbeth gwerth chweil a byddwch yn mwynhau:

  • Hwb i'ch incwm am gyfnod byr
  • Swydd sy'n lleol i chi
  • Oriau gwaith hyblyg sy'n gweddu i'ch ymrwymiadau presennol
  • Cyfle i weithio yn eich cymuned leol
  • Cyfle i ddysgu sgiliau newydd ac ychwanegu profiad gwerthfawr i'ch CV
  • Boddhad mewn swydd o helpu eraill
  • Cyflogau cystadleuol
  • Cyfle i gyfarfod ag amrywiaeth eang o bobl o bob cefndir
  • Buddiannau iechyd sy'n deillio o weithio yn yr awyr agored
  • Ymdeimlad o falchder o helpu i lywio penderfyniadau allweddol am ddyfodol eich cymuned leol.

Hyfforddiant

Rydym am i chi deimlo'n hyderus, yn llawn cymhelliant ac yn barod i gyflawni eich rôl yn Ymarfer 2019. Cewch yr holl wybodaeth a sgiliau sydd eu hangen arnoch drwy ddysgu ar-lein. Felly, gallwch ei wneud ar unrhyw adeg sy'n addas i chi, a hyd yn oed mewn camau sy'n gweddu i ymrwymiadau eraill. Bydd hyfforddiant digidol hefyd ar gael ar ôl i'ch rôl ddechrau fel y gallwch fireinio eich gwybodaeth ar unrhyw adeg.

I'r rhai sy'n ymgymryd â rôl reoli, cewch eich gwahodd i weithdy hyfforddiant hefyd, a fydd yn rhoi'r sgiliau ychwanegol sydd eu hangen arnoch i ddechrau arni'n syth.

I'r rhai sy'n ymgymryd â rôl reoli, cewch eich gwahodd i sesiwn hyfforddi ystafell ddosbarth hefyd. Bydd hyn yn rhoi'r sgiliau a'r profiad ychwanegol sydd eu hangen arnoch i ddechrau arni'n syth.

Gwersi bywyd

Sgiliau argyhoeddi a dylanwadu, gwydnwch a'r gallu i gysylltu â phobl o bob cefndir. Dyma rai o'r sgiliau y byddwch yn eu dysgu a fydd yn aros gyda chi gydol bywyd. Yn ogystal â'r sgiliau mwy ymarferol y byddwch yn eu hennill, bydd gweithio ar y cyfrifiad yn brofiad unigryw ac ystyrlon.

Byddwch wrth wraidd eich cymuned leol, yn deall amrywiaeth y bobl sy'n byw yno, ac yn dysgu mwy am yr heriau a'r problemau maent yn eu hwynebu, wrth weithio i wneud newidiadau cadarnhaol i'r gymdeithas o'ch cwmpas. Efallai y byddwch hefyd yn darganfod ble y gallwch wneud gwahaniaeth ar ôl y cyfrifiad - mae llawer o bobl rydym yn eu cyflogi yn parhau i gael effaith drwy ymgymryd â rolau ystyrlon, megis gwirfoddoli neu weithio i'w cyngor lleol.