English (En)| Cymraeg (Cy)
Adecco

Ein Rolau

Rheolwr Ardal Arolwg Cwmpas y Cyfrifiad

Yn Llundain, i gwmpasu ardaloedd yr ymarfer

Ymarfer arolwg cwmpas y cyfrifiad (ACC) fydd y ffynhonnell data allweddol ar gyfer asesu pa mor dda y caiff pobl a chartrefi eu cyfrif yn ymarfer y cyfrifiad. Caiff ei gynnal yn union ar ôl yr ymarfer drwy restru pob eiddo mewn ardal ddethol ac yna gyfweld â'r holl breswylwyr yno. Defnyddir canlyniadau'r arolwg i lunio canlyniadau'r cyfrifiad. Fel rheolwr ardal ACC, chi fydd yn gyfrifol am reoli a chydgysylltu gwaith maes mewn ardaloedd cod post dynodedig.

Cydgysylltydd y Cyfrifiad (Goruchwyliwr)

Caerliwelydd, Ceredigion, Hackney a Tower Hamlets

Fel cydgysylltydd y cyfrifiad (goruchwyliwr), byddwch yn gyfrifol am reoli a chydgysylltu'r gweithrediad maes yn eich ardal benodol. Byddwch yn arwain, yn cefnogi ac yn cymell hyd at 12 o swyddogion y cyfrifiad. Byddwch yn atebol i'r rheolwr gweithrediadau ardal, a byddwch yn gweithio 60% o'ch oriau gyda'r nos ac ar benwythnosau. Bydd y 40% sy'n weddill yn gymysgedd o amseroedd yn y bore a'r prynhawn.

Rheolwr Tîm Arolwg Cwmpas y Cyfrifiad

Caerliwelydd, Ceredigion, Hackney a Tower Hamlets

Ymarfer arolwg cwmpas y cyfrifiad (ACC) fydd y ffynhonnell data allweddol ar gyfer asesu pa mor dda y caiff pobl a chartrefi eu cyfrif yn ymarfer y cyfrifiad. Caiff ei gynnal yn union ar ôl yr ymarfer drwy restru pob eiddo mewn ardal ddethol ac yna gyfweld â'r holl breswylwyr yno. Defnyddir canlyniadau'r arolwg i lunio canlyniadau'r cyfrifiad. Fel rheolwr tîm ACC byddwch yn rheoli ac yn cydgysylltu tîm o tua 14 o gyfwelwyr ACC er mwyn ein helpu i sicrhau bod cynifer o bobl â phosibl yn cwblhau ACC.

Cyfwelydd Arolwg Cwmpas y Cyfrifiad

Caerliwelydd, Ceredigion, Hackney a Tower Hamlets

Ymarfer arolwg cwmpas y cyfrifiad (ACC) fydd y ffynhonnell data allweddol ar gyfer asesu pa mor dda y caiff pobl a chartrefi eu cyfrif yn ymarfer y cyfrifiad. Caiff ei gynnal yn union ar ôl y cyfrifiad drwy restru pob eiddo mewn ardal ddethol ac yna gyfweld â'r holl breswylwyr yno. Defnyddir canlyniadau'r arolwg i lunio canlyniadau'r cyfrifiad. Yn y rôl amrywiol hon, byddwch yn cofnodi cyfeiriad pob eiddo yn eich ardal ddynodedig ac yna'n cysylltu â phreswylwyr ym mhob eiddo i gynnal cyfweliadau.

Swyddog Cymorth Gweithrediadau Ardal Arolwg Cwmpas y Cyfrifiad

Yn Llundain, i gwmpasu ardaloedd yr ymarfer

Ymarfer arolwg cwmpas y cyfrifiad (ACC) fydd y ffynhonnell data allweddol ar gyfer asesu pa mor dda y caiff pobl a chartrefi eu cyfrif yn ymarfer y cyfrifiad. Caiff ei gynnal yn union ar ôl yr ymarfer drwy restru pob eiddo mewn ardal ddethol ac yna gyfweld â'r holl breswylwyr yno. Defnyddir canlyniadau'r arolwg i lunio canlyniadau'r cyfrifiad. Fel swyddog cymorth gweithrediadau ardal ACC, byddwch yn bennaf cyfrifol am roi cymorth i reolwr ardal arolwg cwmpas y cyfrifiad. Byddwch yn gwneud hyn drwy drefnu cyfarfodydd, gwneud nodiadau a chyfathrebu'n effeithiol ag amrywiaeth o randdeiliaid.

Swyddog y Cyfrifiad

Caerliwelydd, Ceredigion, Hackney a Tower Hamlets

Fel swyddog y cyfrifiad, chi fydd ein prif bwynt cyswllt â'r cyhoedd. Bydd gennych rôl bwysig yn ymweld â chartrefi a siarad â phreswylwyr, gan eu hannog a'u helpu i lenwi eu holiaduron ar lein. Efallai y bydd angen i chi ymweld â chartrefi sawl gwaith i wneud gwaith dilynol os nad ydynt wedi cwblhau eu holiaduron. Gall sicrhau nifer fawr o ymatebion fod yn heriol ac mae'r ymweliadau yn hanfodol i'n helpu i lwyddo i wneud hyn.

Gwybodaeth allweddol

Dyma'r wybodaeth bwysig y mae angen i chi fod yn ymwybodol ohoni wrth wneud cais am rôl gydag Ymarfer 2019. Treuliwch amser yn ymgyfarwyddo â'r ffeithiau isod cyn gwneud cais.

Gofynion Cenedligrwydd

Gofynion Cenedligrwydd

Mae rheolau cenedligrwydd y Gwasanaeth Sifil yn pennu pwy all wneud cais am swydd i weithio ar yr ymarfer.

Gallwch wneud cais os ydych yn:

 • Wladolyn y Deyrnas Unedig
 • Dinesydd y Gymanwlad
 • Gwladolyn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE)
 • Gwladolyn y Swistir neu Dwrci (yn amodol ar gyfyngiadau penodol).

Gall rhai aelodau o deuluoedd gwladolion yr AEE, y Swistir a Thwrci nad ydynt yn wladolion yr AEE, y Swistir na Thwrci eu hunain, hefyd fod yn gymwys. Caiff gofynion cenedligrwydd ar gyfer rolau'r cyfrifiad eu pennu gan ofynion cenedligrwydd y Gwasanaeth Sifil. Am fanylion llawn y gofynion a'r eithriadau, gan gynnwys cenedligrwydd deuol (hynny yw, eich bod yn ddinesydd Prydain a hefyd yn wladolyn gwlad arall), chwiliwch y wefan hon am ragor o wybodaeth.

 

Cau
Trefniadau Cyflog

Trefniadau Cyflog

Telir cyflog ar adegau penodol a gaiff eu hamlinellu yn y contract cyflogaeth y bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn ei gael cyn dechrau gweithio.

Telir cyflog drwy drosglwyddiad BACS a gofynnir am fanylion cyfrif banc gan ymgeiswyr llwyddiannus cyn dechrau gweithio.

Ceir manylion am gyfraddau cyflog pob rôl yn y disgrifiadau swydd unigol.

 

Cau
Hyfforddiant

Hyfforddiant

Mae rhaglen sefydlu lawn a rhaglen hyfforddiant wrth weithio ar waith. Bydd angen i chi gwblhau modiwlau hyfforddiant ar-lein a modiwlau gweithdy (os ydych yn ymgymryd â rôl reoli) cyn cael cynnig swydd yn ffurfiol.

Cau
Geirdaon a Gwiriadau Diogelwch

Geirdaon a Gwiriadau Diogelwch

Byddwn yn gwneud popeth y gallwn i sicrhau diogelwch y cyhoedd a diogelu eu data. Mae cynnal safonau uniondeb a diogelu data yn flaenoriaeth. Mae hyn yn cynnwys cael geirdaon a dilyn proses sgrinio diogelwch ar gyfer pob darpar aelod o staff a fydd yn gwneud gwaith y cyfrifiad.

Os hoffech barhau â'ch cais, byddwn yn gofyn i chi ymgymryd â'r canlynol (gweler isod am eglurhad llawn):

 • Cadarnhau pwy ydych a'ch hawl i weithio yn y Deyrnas Unedig, yn amodol ar ddarpariaethau cenedligrwydd
 • Nodi euogfarnau troseddol heb eu disbyddu a'u hasesu
 • Cael geirdaon gan ffynonellau priodol
 • Llofnodi Datganiad/Ymgymeriad Cyfrinachedd y Cyfrifiad
 • Cadarnhau pwy ydych ac, os yn briodol, eich hawl i weithio yn y Deyrnas Unedig.

Gofynnir i chi roi tystiolaeth o bwy ydych a chadarnhau bod gennych hawl i weithio yn y Deyrnas Unedig lle y bo'n briodol. Bydd hyn yn cynnwys dilysu eich enw, cyfeiriad, dyddiad geni a, lle y bo'n briodol, dystiolaeth breswylio a/neu drwyddedau gwaith a fisâu.

Cau
Euogfarnau Troseddol

Euogfarnau Troseddol

Ar y cam gwneud cais, gofynnir i chi ddatgan unrhyw euogfarnau heb eu disbyddu. Gofynnir i chi hefyd gydymffurfio â chynnal gwiriadau annibynnol am euogfarnau heb eu disbyddu gan gorff awdurdodedig sy'n darparu gwiriadau diogelwch i'r rhan fwyaf o sefydliadau yn y sector cyhoeddus.

Os oes gennych euogfarn heb ei disbyddu, cynhelir adolygiad o natur yr euogfarn. Fodd bynnag, ni fydd hyn o reidrwydd yn eich atal rhag cael y swydd.

Cau
Cytundeb Cyfrinachedd

Cytundeb Cyfrinachedd

Mae'r ymgymeriad hwn yn sicrhau eich bod yn ymwybodol o'ch rhwymedigaethau cyfreithiol a'ch cyfrifoldebau i gynnal cyfrinachedd gwybodaeth y cyfrifiad yn ôl telerau Deddf Ystadegau a Gwasanaeth Cofrestru 2007 yn ystod ac ar ôl unrhyw ran a chwaraeir gennych a/neu gyflogaeth sy'n gysylltiedig â Chyfrifiad 2021, ac yn cadarnhau hynny.

Ni fyddwch yn gallu ymgymryd â gwaith y cyfrifiad tan eich bod wedi cytuno â thelerau ac amodau Ymrwymiad Cyfrinachedd y Cyfrifiad.

Cau
Cynllun Gwarantu Cyfweliad

Cynllun Gwarantu Cyfweliad

Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn ymrwymedig i sicrhau bod cyfleoedd cyflogaeth ar gael i bobl ag anableddau. I ddangos ein hymrwymiad rydym yn defnyddio’r symbol Tic Dwbl. Fel un o ddefnyddwyr y symbol, rydym yn sicrhau y bydd unrhyw un ag anabledd (fel y’i diffinnir gan Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd 1995), y mae ei gais yn bodloni’r meini prawf sylfaenol ar gyfer y swydd, yn cael cyfweliad.

Meini prawf sylfaenol y cynllun hwn yw bod yn rhaid i chi fodloni’r meini prawf hanfodol a nodwyd a'r sgôr a bennwyd ymlaen llaw yn holiadur asesu SiftAbility™ neu'r gwerthusiad o'r ffurflen gais, yn dibynnu ar y rôl rydych yn gwneud cais amdani.

I fod yn gymwys am y cynllun hwn:

 • Rhaid bod gennych nam (corfforol neu feddyliol)
 • Rhaid bod y nam yn effeithio arnoch
 • Rhaid i'r effeithiau hyn fod yn andwyol ar weithgareddau arferol o ddydd i ddydd
 • Rhaid iddynt fod yn sylweddol.

Rhaid i'r effeithiau sylweddol hyn fod yn hirdymor (h.y. yn para, neu y disgwylir iddynt bara, fwy na 12 mis).

Os byddwch yn gwneud cais o dan y cynllun hwn, byddwn yn gwneud pob ymdrech i sicrhau y cewch gefnogaeth briodol ar bob cam o’r broses recriwtio.

Fodd bynnag, os nodir nad ydych yn gymwys am y cynllun, bydd yn rhaid gwrthod eich cais.

Cau
Comisiwn y Gwasanaeth Sifil

Comisiwn y Gwasanaeth Sifil

Mae'r egwyddor o gyflogi ar sail teilyngdod drwy gystadleuaeth deg ac agored fel yr amlinellir yng Nghod y Gwasanaeth Sifil wrth wraidd prosesau recriwtio'r Swyddfa Ystadegau Gwladol. Gallwch weld y Cod yn civilservicecommission.independent.gov.uk

Os byddwch yn teimlo na chafodd eich cais ei drin yn unol â'r Cod a'ch bod am gwyno, dylech gysylltu â cfps.recruitment@ons.gov.uk yn gyntaf.

 

 

Os na fyddwch yn fodlon ar yr ymateb a gewch gennym, gallwch gysylltu â Chomisiwn y Gwasanaeth Sifil.

Cau