English (En)| Cymraeg (Cy)
Adecco

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen help arnoch ar unrhyw gam o'r broses, gallwch gysylltu â ni drwy e-bostio onshelpdesk@adecco.co.uk neu ffonio +44 20 3973 5972. Os ydych yn anfon e-bost, dylech gynnwys eich rhif ffôn cyswllt a'ch cyfeiriad e-bost (os yw'n wahanol i'r un rydych yn ei ddefnyddio i anfon e-bost i ni). Byddwn yn ymateb cyn gynted â phosibl.

Rydym yn recriwtio ar gyfer swyddi tymor penodol yn amrywio o oruchwylwyr a fydd yn cydgysylltu gweithgarwch i rolau a fydd yn helpu ac yn annog aelodau o'r cyhoedd i lenwi eu holiaduron. Mae amrywiaeth o gyfleoedd llawn amser a rhan amser ar gael. Bydd angen bod yn hyblyg a gweithio gyda'r nos ac ar benwythnosau ar gyfer pob rôl.

Cliciwch ar y botwm “Gwneud Cais” i weld manylion pellach am y cyfleoedd yn eich ardal ac i wneud cais ar lein.

Mae rolau ar gael yng Nghaerliwelydd, Ceredigion, Hackney a Tower Hamlets. 

Mae'r holl gyfleoedd yn cael eu hysbysebu ar y wefan wrth iddyn nhw ddod ar gael. Cliciwch ar y botwm “Gwneud Cais” i chwilio am swyddi a gwneud cais.

 

Cliciwch ar y tab “Y rolau” i weld crynodeb ar gyfer pob un o'r rolau. Caiff disgrifiadau swydd llawn eu rhyddhau pan fyddant ar gael.

Mae'n well gennym eich bod yn gwneud cais ar lein. Cliciwch ar “Gwneud Cais” i chwilio am swyddi a gwneud cais. 

Mae'r cyfraddau cyflog yn amrywio ac mae'r manylion ar gyfer pob rôl ar dudalen y "gwneud cais"” ar y wefan.

I wneud cais, cliciwch ar “Gwneud Cais” i gael manylion am y rolau sydd ar gael.

O dan fanylion y swydd byddwch yn gweld dolen sy'n dweud “Dysgwch fwy”. Dewiswch y ddolen hon i fynd i'r ffurflen gais.

Ar gyfer y mwyafrif o rolau'r cyfrifiad, ni fydd yn cymryd mwy na 10 munud i lenwi'r ffurflen gais ar lein.

Rydym yn recriwtio nifer fawr o bobl i weithio ar ymarfer y cyfrifiad. Mae'n rhaid i ni ganiatáu digon o amser er mwyn rhoi'r un ystyriaeth i bob ymgeisydd a chwblhau'r holl wiriadau cyn cyflogaeth.

Oherwydd hyn, noder efallai yr aiff gryn amser heibio ar ôl i chi gwblhau cam o'r broses recriwtio cyn y byddwch yn clywed gennym. Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am hynt eich cais.

Rydym yn cynnal gwiriadau cyn cyflogaeth er mwyn sicrhau bod pob cyflogai yn addas i ddod i gysylltiad rheolaidd ag aelodau'r cyhoedd.

Mae gwiriadau cyn cyflogaeth yn cynnwys:

  • Dilysu hanes cyflogaeth ymgeiswyr drwy gael geirdaon am y tair blynedd diwethaf
  • Cadarnhau bod gan ymgeiswyr yr hawl i weithio yn y Deyrnas Unedig. Gofynnir i ymgeiswyr ddarparu pasbort neu dystysgrif geni (fersiwn hir)
  • Gwirio cofnodion troseddol am euogfarnau heb eu disbyddu o dan Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974.

Y Swyddfa Ystadegau Gwladol fydd yn talu am y gwiriad cofnodion troseddol. Noder y gallwch wneud cais o hyd os nad ydych chi wedi gweithio yn ystod y tair blynedd diwethaf.

Yn anffodus, ni ellir gwneud cais am fwy nag un rôl ar gyfer Ymarfer y Cyfrifiad 2019. Fodd bynnag, bydd cyfle i drafod rolau eraill yn un o'n Digwyddiadau Croeso. Os byddwch yn gwneud yn dda yn ystod y broses recriwtio, byddwn yn eich ystyried yn awtomatig am rolau addas eraill yn yr ardal o'ch dewis.

Mae angen i ni sicrhau bod pob ymgeisydd yn cwblhau'r un broses recriwtio. Mae hyn er mwyn cydymffurfio â rheolau cystadleuaeth deg ac agored sy'n gymwys i brosesau recriwtio'r sector cyhoeddus, a deddfwriaeth cyfle cyfartal. Hefyd, bydd cylch gwaith a dyletswyddau nifer o rolau yn wahanol i unrhyw gyfrifiadau blaenorol.

 

Na. Mae pob un o'r rolau yn gofyn i chi weithio drwy gydol y contract. Caiff gwyliau eu cronni a bydd nifer y diwrnodau yn dibynnu ar hyd y contract. Cewch gyfle i gymryd unrhyw wyliau a gronnwyd yn ystod y cyfnod anweithredol ar ddiwedd eich contract. Mae hyn yn golygu y byddwch chi'n cael tâl am wyliau a gronnwyd pan fyddwch chi'n cwblhau'r contract.

Rydym am i chi deimlo'n hyderus, yn llawn cymhelliant ac yn barod i gyflawni eich rôl yn Ymarfer 2019. Cewch yr holl wybodaeth a sgiliau sydd eu hangen arnoch drwy ddysgu ar-lein. Felly, gallwch ei wneud ar unrhyw adeg sy'n addas i chi, a hyd yn oed mewn camau sy'n gweddu i ymrwymiadau eraill. Bydd dysgu digidol hefyd ar gael ar ôl i'ch rôl ddechrau fel y gallwch fireinio eich gwybodaeth ar unrhyw adeg.

I'r rhai sy'n ymgymryd â rôl reoli, cewch eich gwahodd i weithdy hefyd, a fydd yn rhoi'r sgiliau ychwanegol sydd eu hangen arnoch i ddechrau arni'n syth.

Ydych. Mae cyfyngiad ar nifer yr oriau yr wythnos y caiff myfyrwyr sydd yn y Deyrnas Unedig ar fisa myfyriwr eu gweithio yn ystod y tymor.

Noder bod y rhan fwyaf o rolau'r cyfrifiad yn golygu gweithio yn ystod y tymor.

  • Yn dibynnu ar y cwrs, dim ond yr oriau canlynol y caiff myfyrwyr sydd â hawl i weithio eu gweithio fel arfer pan fyddant wedi'u noddi gan Sefydliad Addysg Uwch yn y DU:
    • Ar gwrs amser llawn islaw lefel gradd – hyd at 10 awr yr wythnos yn ystod y tymor; neu
    • Ar gwrs amser llawn ar lefel gradd neu uwch – hyd at 20 awr yr wythnos yn ystod y tymor.

Cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw darparu tystiolaeth ddogfennol o'i hawl i weithio yn y Deyrnas Unedig. Os ydych chi'n byw yn y Deyrnas Unedig ar fisa myfyriwr, dylech gadarnhau y gallwch gyflawni'r rôl heb dorri telerau eich fisa.

Dim ond pan fydd ymgeisydd yn ei ardal waith benodedig y caiff treuliau eu talu. Ni chaiff costau teithio eu talu rhwng y cartref a'r man gwaith.

Penodwyd Adecco gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol i ddarparu gwasanaethau recriwtio, hyfforddi a chyflogres ar gyfer ymarfer y cyfrifiad. Bydd pob aelod o staff yn cael ei gyflogi gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Ar gyfer rolau yng Ngheredigion, bydd angen bod gennych drwydded yrru lawn a chyfredol y DU a'r defnydd o gerbyd modur (sydd wedi'i yswirio at ddefnydd busnes) – cewch lwfans milltiroedd. Ar gyfer rolau ym mhob lleoliad arall, byddai hyn yn fanteisiol ond nid yw’n ofynnol.