English (En)| Cymraeg (Cy)
Adecco

Beth yw’r cyfrifiad?

Arolwg a gaiff ei gynnal unwaith bob degawd sy'n rhoi'r amcangyfrif mwyaf cywir o'r holl bobl a chartrefi yng Nghymru a Lloegr yw'r cyfrifiad. Nid oes unrhyw arolwg arall sy'n rhoi cymaint o fanylion i ni am y boblogaeth gyfan a'r gymdeithas rydym yn byw ynddi.

Mae'r cyfrifiad yn gofyn cwestiynau amdanoch chi ac am eich cartref. Mae'r canlyniadau yn helpu'r llywodraeth ac awdurdodau lleol i benderfynu ar y ffordd orau o gynllunio ac ariannu'r gwasanaethau bob dydd sydd eu hangen ar bob un ohonom - fel tai, addysg, gofal iechyd a thrafnidiaeth.

Yma yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol, rydym yn falch o fod yn gyfrifol am gynnal y cyfrifiad yng Nghymru a Lloegr – cyfanswm o fwy na 26 miliwn o gartrefi. Mae'n dasg anferth. Gan fod biliynau o bunnoedd o arian cyhoeddus yn cael ei ddosbarthu gan ddefnyddio ffigurau'r cyfrifiad, mae'n hanfodol ein bod yn cyrraedd ac yn ymgysylltu â phob unigolyn. A dyna eich rôl chi.

Y stori hyd yma.

Gan ei fod mor fawr, dim ond bob 10 mlynedd y byddwn yn cynnal y cyfrifiad. Yn syth ar ôl gorffen cynnal un, byddwn yn dechrau cynllunio ar gyfer yr un nesaf.

Cafodd y cyfrifiad cyntaf ei gynnal yn ôl yn 1801 a chafodd yr un mwyaf diweddar ei gynnal yn 2011. Cynhelir y cyfrifiad nesaf ar 21 Mawrth 2021.

Fel y gallwch ddychmygu, er mwyn cynllunio rhywbeth ar y raddfa hon, mae angen gwaith paratoi aruthrol. Ond rydym wedi bod yn gweithio'n galed i gael popeth yn barod i wneud yn siŵr ei fod yn rhedeg yn esmwyth. Yn 2015, gwnaethom ofyn i'r cyhoedd pa bynciau a ddylai gael eu cynnwys yn holiadur y cyfrifiad yn eu barn nhw. Helpodd y canlyniadau ni i benderfynu beth i'w argymell i Senedd y DU, sy'n gyfrifol am gymeradwyo'r cyfrifiad. Yn 2017, gwnaethom gynnal prawf cyfrifiad. Rhoddodd y prawf gyfle i ni brofi ein systemau a'n gwasanaethau, gan gynnwys rhai dulliau gweithredu newydd, er mwyn sicrhau eu bod yn gweithio'n iawn cyn y cyfrifiad llawn yn 2021.

Yn 2018, cyhoeddodd Llywodraeth y DU y Papur Gwyn gan amlinellu argymhellion ar gyfer y cyfrifiad yn 2021. Dogfennau polisi sy'n nodi argymhellion ar gyfer deddfwriaeth yn y dyfodol ac sy'n rhoi gwybod i'r Senedd a'r cyhoedd am yr argymhellion hynny yw papurau gwyn.

Cynhelir ein hymarfer yn 2019, a hynny yng Nghaerliwelydd, Ceredigion, Hackney a Tower Hamlets. Os ydych yn byw yn un o'r ardaloedd hyn, gallwch ymuno â ni nawr i wneud yn siŵr bod popeth yn rhedeg yn esmwyth yn 2021. 

Yn 2020, byddwn yn diweddaru ein cofrestr cyfeiriadau i ychwanegu unrhyw gyfeiriadau newydd, cyfeiriadau sydd wedi newid neu gyfeiriadau sydd ddim yn bodoli mwyach er mwyn gwneud yn siŵr bod ein data mor gyflawn a chywir â phosibl. Y gofrestr cyfeiriadau genedlaethol yw asgwrn cefn ein cyfrifiad ac mae'n ein galluogi i gysylltu â mwy na 26 miliwn o gartrefi yn gywir.

 

Beth sy'n newydd? Bydd y cyfrifiad ar lein.

Mae'r cyfrifiad yn symud gyda'r oes ac yn mynd yn “ddigidol yn gyntaf” yn 2021.

Ar gyfer y cyfrifiad diwethaf yn 2011, roedd opsiwn i lenwi'r ffurflen ar lein yn lle'r fersiwn bapur draddodiadol. Ond nawr rydym yn mynd gam ymhellach.

Y tro hwn, bydd y rhan fwyaf o bobl yn cael llythyr sy'n cynnwys cod mynediad unigryw drwy'r post, yn hytrach na holiadur papur y cyfrifiad. Y cyfan y bydd angen i chi ei wneud yw rhoi'r cod i mewn ar ein gwefan ddiogel ar lein a byddwch chi'n barod i fynd. Byddwn yn gallu helpu'r rhai na allant fynd ar lein neu y mae angen cymorth arnynt wyneb yn wyneb a thros y ffôn.

Ymarfer y Cyfrifiad.

Fel rhan o'n paratoadau ar gyfer Cyfrifiad 2021, byddwn yn cynnal ymarfer y cyfrifiad ym mis Hydref 2019.

Mae ymarfer yn “gyfrifiad bach” yn y bôn. Byddwn yn gofyn i bobl mewn rhai rhannau o Gymru a Lloegr i lenwi holiadur tebyg i'r cyfrifiad fel petaent yn llenwi'r cyfrifiad go iawn.

Bydd yr ymarfer yn ein helpu i gadarnhau bod popeth yn rhedeg fel y dylai ac yn ein galluogi i ddatrys unrhyw heriau munud olaf. Byddwn yn cynnal yr ymarfer mewn pedair ardal awdurdod lleol, sef:

o             Caerliwelydd

o             Ceredigion

o             Hackney

o             Tower Hamlets

Os ydych yn byw yn un o'r ardaloedd hyn, rydym yn recriwtio ar gyfer yr ymarfer ac mae angen eich help arnom nawr. Chwiliwch drwy'r dudalen Gwneud cais.